PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ÚVOD

Ochrana Vašeho soukromí a ochrana Vašich osobních údajů, které nám svěřujete, jsou pro nás prioritou a je pro nás důležité, abyste byli plně informováni, jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je využíváme. V této souvislosti si Vás v níže uvedených pravidlech dovolujeme informovat o zásadách ochrany osobních údajů, které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v rámci námi poskytovaných služeb. 

Předmětem těchto Pravidel zpracování a ochrany osobních údajů („Pravidla“)obchodní firmy Belmin s.r.o.jsou pravidla, podmínky, práva a povinnosti ohledně zpracování a ochrany osobních údajů v návaznosti na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR), Nařízení (EU) č. 2016/679, (dále jen jako „Nařízení). Tato Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů se uplatní pro prodej zboží (dekorace a bytové doplňky pro krásný domov) prostřednictvím internetového on-line obchodu eDekor provozovaného na webové stránce www.edekor.cz, jakož i v souvislosti s ostatními souvisejícími námi poskytovanými službami a činnostmi. 

II. Správce osobních údajů 

Obchodní firma: Belmin s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Sídlo obchodní firmy: Na Kozačce 1103/5 Praha 120 00

IČ: 059 29 288

DIČ: CZ 059 29 288

Telefonní kontakt: +420 777 601 436

E-mail: kontakt@edekor.cz

Bankovní spojení: 900461400/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

Plátce DPH: ano

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje a zajišťuje jejich vysokou ochranu. Tato Pravidla uvádějí informace o způsobu a podmínkách zpracování osobních údajů a jejich ochrany ze strany Správce. 

III. Zásady a pravidla ochrany osobních údajů 

Osobní údaje nám předané zpracováváme v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy platnými v České republice.

Klademe důraz na spolupráci pouze se společnostmi a dalšími subjekty, které rovněž dodržují pravidla Nařízení a povinnosti dle dalších právních předpisů. Více informací o zpracovatelích a příjemcích osobních údajů je pak uvedeno níže v těchto Pravidlech. 

IV. Zpracovávané osobní údaje

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které získáváme převážně od Vás jako subjektů osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů (např. veřejně dostupných rejstříků), abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.

Zpracováváme osobní údaje, které nám přímo sdělíte při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání, popř. osobní údaje získané prostřednictvím Vašich návštěv na našich webových stránkách https://www. edekor.cz nebo při využití našich služeb prostřednictvím registrace na našich webové stránce https://www. edekor.cz.

Ke zpracování Vašich osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste Vy poskytli souhlas nebo přímo zmocnění k tomuto účelu. 

Osobní údaje získané prohlížením webových stránek

Osobní údaje Vámi předané prostřednictvím Vašich návštěv na našich webových stránkách https://www.edekor.cz zpracováváme pro optimalizaci těchto našich webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách a tato data automaticky shromažďujeme a ukládáme. Takto získaná data typicky zahrnují údaje o Vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce Vaší návštěvy na našich stránkách. 

Takto získané informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na naších webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto shromážděné informace tedy můžeme může využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci se svými zákazníky a partnery (např. pro nastavení snadnější orientace uživatelů našich webových stránek stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb apod.). 

Naše webové stránky mohou zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato Pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují. 

Služby cookies a jejich využívání

Naše webové stránky, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb a zajištění příjemnějšího a uživatelsky přívětivějšího chování našich webových stránek vůči Vašim potřebám mohou využívat různé síťové identifikátory, tzv. „soubory cookies“.

Soubory cookies jsou malé datové soubory, skládající se obvykle z písmen a číslic, používané při prohlížení internetu. Soubory cookies vytváří webový server a ukládá je ve Vašem počítači nebo jiném koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.) prostřednictvím internetového prohlížeče. V souborech cookies jsou ukládány informace a slouží k tomu, aby internetový prohlížeč poslal uložené cookies z Vašeho počítače zpět na webový server a ten tak získal všechny informace, které si u Vás předtím uložil. Kromě technických funkcí(nutné cookies), kdy soubory cookies ulehčují fungování webových stránek pro uživatele, aby návštěva našich webových stránek byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby, umožňují některé funkce webových stránek a mohou také plnit i marketingovou a analytickou funkci. Díky souborům cookies si navštívená webová stránka zapamatuje úkony a nastavení uživatele a opakovaná návštěva webových stránek je tak snazší a pohodlnější.

Právní předpisy platné v České republice nám ukládají, že soubory cookies můžeme používat a ukládat na Vašem zařízení, pouze pokud jsou nezbytně nutné pro provoz a fungování našich webových stránek. Pro používání všech ostatních typy souborů cookies potřebujeme Váš souhlas.

Podrobnější informace k pravidlům využívání cookies a dalších síťových identifikátorů jsou uvedeny v Pravidlech využívání cookies. PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ COOKIES (edekor.cz)

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače. 

V. Rozsah zpracovávaných osobních údajů a kategorie osobních údajů 

Rozsah zpracovávaných dat

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat pouze na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný stanovený účel zpracování a pro poskytování co nejkvalitnějších služeb našim zákazníkům. Jsou to zejména osobní údaje potřebné pro identifikaci a komunikaci s Vámi a údaje potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. 

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou rozděleny do dvou skupin, a to na osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu a osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. 

Bez souhlasu jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje za účelem plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv, plnění našich povinností vyplývajících z právních předpis, zajištění ochrany našich práv a chráněných zájmů, plnění úkolů ve veřejném zájmu a v případech, kdy je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Pouze se souhlasem zpracováváme osobní údaje za účelem naší marketingové činnosti a zasílání obchodních sdělení. Podrobnější informace k účelům zpracovávání osobních údajů naleznete v článku VII. těchto Pravidel. 

Kategorie osobních údajů

V rámci našich činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby:

Vaše jméno a příjmení event. tituly,

Název Vaší společnosti nebo zaměstnavatele,

IČ/DIČ.

Vaše adresa,

Vaše e-mailová adresa,

Vaše telefonní číslo,

Vaše bankovní číslo účtu,

síťové identifikátory (cookies apod.).

Zvláštní kategorie osobních údajů

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 Nařízení. 

VI. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

S Vašimi osobními údaji pracujeme:

Po dobu potřebnou k plnění příslušného účelu, k němuž byly údaje Vámi poskytnuty.

Po dobu potřebnou k plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (tj. minimálně po dobu trvání povinnosti k uchovávání dokladů a listin dle zákona o účetnictví, daňových zákonů, zákona o archivnictví a spisové službě).

Za účelem výkonu práv a ochrany oprávněných zájmů v souladu s právními předpisy. 

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány, resp. zničeny, popř. anonymizovány. 

VII. Zabezpečení Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Proto také nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi Vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna Vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným přístupem. 

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 

Vaše hesla v systému vůbec nemáme, do databáze neukládáme. Pracujeme pouze se speciálně spočítanými přihlašovacími klíči vygenerovanými pomocí přihlašovací funkce. Tato funkce patří k aktuálně nejbezpečnějším a nejsilnějším. 

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník). 

VIII. Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje 

Účely zpracování osobních údajů

Zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění příslušného stanoveného účelu. 

Jednáte-li s námi jako náš zákazník, obchodní partner či dodavatel, pak Vás požádáme o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

  Uzavírání, správa a plnění smluv,

Velkou část Vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Zprostředkování Vámi poptávané služby nebo zboží a předání Vašich údajů příslušnému smluvnímu partnerovi,

Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně vybavili a doručili Vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Řízení smluvního vztahů, poskytování (on-line) služeb a kontaktů,

Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje.

Zlepšení služeb,

Pomocí historie Vašich objednávek a prohlížení webových stránek Vám dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k již zakoupeným produktům. Na určitých místech na webových stránkách tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro Vás a odpovídají Vašim potřebám a zájmům.

Zákaznická hodnocení zboží a služeb:

Poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka group a.s. Karolinská 706/3,186 00 Praha.; tomu pro tyto účely můžeme s Vaším souhlasem předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-programu-overeno-zakazniky.

Marketing a analýza zákazníků/procesů,

E-mail marketing: E-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit naší webové stránce tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete kontaktního formuláře nebo zavoláte na naši infolinku dostupnou na telefonním čísle 777 601 436 po vyzvání nám sdělte co požadujete změnit. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách.

Telemarketing: marketingové hovory na základě Vašeho souhlasu provádíme za účelem nabídky našeho zboží a služeb, a s tím související marketingové komunikace.

Retargeting/remarketing: V některých případech na základě Vašeho souhlasu užíváme v souladu s Pravidly užívání cookies techniky retargetingu/remarketingu, což nám umožňuje cíleně zobrazovat reklamy pouze uživatelům, kteří v minulosti již navštívili naše webové stránky. Máte právo retargeting/remarketing na naší webové stránce výběrem příslušné možnosti odmítnout.

Oprávněné zájmy:

Existují případy, kdy zpracováváme osobní údaje za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, resp. za účelem ochrany práv a chráněných zájmů třetích stran. Takové zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu jsme oprávněni provádět bez souhlasu subjektů údajů s tím, že existence oprávněného zájmu je vždy pečlivě posuzována v souladu s našimi zásadami pro ochranu osobních údajů. Za oprávněný zájem je považováno například zlepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb, zajišťování bezpečnosti našich webových stránek a provádění analýzy a měření v souvislosti se zjišťováním návštěvnosti našich webových stránek.

Plnění právních a regulačních povinností uložených právními předpisy

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

V případě, že nejde o případ, kdy je možné osobní údaje zpracovávat bez Vašeho výslovného souhlasu nebo na základě zákona, budete požádáni o udělení souhlasu před zpracováním Vašich údajů. Při žádosti o udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

Účely zpracování, pro které je požadován souhlas.

Naše kontaktní údaje jakožto správce osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem výše uvedeného zpracování osobních údajů je dobrovolné. Váš souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, a může být udělen v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo také v podobě ústního prohlášení.

 Jako subjekt údajů máte právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů sdělením této skutečnosti nám. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas. 

X. Práva vlastníků osobních údajů a kde můžete práva uplatnit 

Jako subjekt osobních údajů máte právo na:

Informace a přístup k osobním údajům,

Přenositelnost údajů,

Omezení zpracování údajů,

Opravu a výmaz osobních údajů,

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování,

Vznést námitku,

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování. 

Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

Jste náš klient – zákazník, zájemce o využití našich služeb.

Jste náš obchodní partner využívající našich služeb.

Jste zákazník partnera – zákazník našeho partnera.

Jste náš dodavatel – poskytovatel služby a technické podpory, zpracovatel dílčích procesů. 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může v závislosti na Vašem jednání a vyjádření Vaší vůle dojít k určitému omezení námi poskytovaných služeb a plnění našeho smluvnímu vztahu. 

Uplatnění práv

Práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů můžete uplatnit u

Správce obchodní společnosti Belmin s.r.o.

se sídlem Na Kozačce 1103/5 Praha 120 00, popřípadě na e-mailové adrese kontakt@edekor.cz. Žádost lze akceptovat pouze v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou nebo telefonicky.

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.

 Informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovány, a na přístup k následujícím informacím o:

kontaktních údajích Správce obchodní společnosti Belmin s.r.o.

účelech zpracování, pro které jsou osobní údaje zpracovány,

příjemcích osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

plánované době, po kterou budou osobní údaje používány, příp. uloženy,

výčtu Vašich práv včetně práva podat stížnost u dozorového Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk.Sochora  27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz),

právním titulu zpracování osobních údajů, tj. zda zpracování osobních údajů je prováděno na základě zákonného zmocnění či pro účely plnění smlouvy s Vámi a kdy na základě Vašeho souhlasu,

skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, bude Vám sdělena informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly osobní údaje přijaty. 

Dále máte právo na poskytnutí informací po opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

Přenositelnost údajů

Subjekt osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako subjekt osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

 Omezení zpracování údajů

Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

popřete přesnost osobních údajů,

máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,

již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

Oprava a výmaz osobních údajů

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit a aktualizovat základní informace o Vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod. 

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají. V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat zasláním žádosti na naše kontaktní údaje uvedené výše. Z důvodu urychlení opravy Vašich osobních údajů a Vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu. 

Dále můžete žádat, abychom Vaše osobní údaje o Vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být Vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení). 

Právo na výmaz osobních údajů výjimkou případů výše můžete uplatnit v případě, že:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,

odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,

osobní údaje jsou zpracovány protiprávně,

povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis. 

Jak právo na výmaz uplatnit? Pokud u nás máte svůj uživatelský účet, po přihlášení do svého uživatelského účtu prosím postupujte dle pokynů. Pakliže u nás svůj uživatelský účet nemáte, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách www.edekor.cz, nebo zasláním žádosti na naše kontaktní údaje uvedené výše.

 Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud nás o to jako vlastník údajů požádáte, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů nejpozději ve chvíli, kdy jim byly Vaše osobní údaje zpřístupněny. Dále Vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkající se Vaší konkrétní situace. 

V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno. 

V případě, že vznesete námitku v souvislosti se zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (vč. profilování)a nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení zpracování. Po obdržení námitky přestáváme Vaše osobní údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné osobní údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.

 Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu. O Vašem požadavku, aby Vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování vč. profilování, nás můžete kdykoliv informovat. 

XI. Přenos osobních údajů třetím stranám, příjemcům osobních údajů 

V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

na základě zákona příslušným orgánům státní správy např. Policii, správci daně, soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům,

dalším subjektům za účelem ochrany práv a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. smluvním lékařům, poskytovateli účetních služeb, auditorovi, poskytovateli právních služeb, dodavateli software),

zpracovatelům, kteří na základě smlouvy uzavřených s námi zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením a právními předpisy,

s Vaším souhlasem spolupracujícím obchodním partnerům za účelem poskytnutí služby (např. přepravci za účelem realizace přepravy zboží, nebo našemu smluvnímu partneru) popř. nabídky prodeje a koupě zboží či poskytnutí služeb dle Vašich požadavků. 

Zpracovatelé

Při zpracování Vašich osobních údajů můžeme využít služeb dalších zpracovatelů, přičemž budou zvolení pouze takoví zpracovatelé, kteří poskytují vysokou míru ochrany osobních údajů v souladu s požadavky Nařízení a dalších právních předpisů. Dalšími zpracovateli mohou být například:

auditoři nebo poskytovatelé účetních služeb event. jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností;

poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií, dodavatelé softwaru;

poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.). 

V případě poskytnutí Vašich osobních údajů poskytovatelům účetních služeb předáváme Vaše osobní údaje společnosti EWR Group a.s. Na Kozačce 1103/5, 120 00 Praha 2, IČ: 24676861. Používáme účetní program Pohoda v rozsahu: - jméno a příjmení, titul, - poštovní adresa, fakturační adresa, - mailová adresa, - telefonický kontakt. 

Spolupracující obchodní partner - přepravce

Pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat Vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. 

Zvolený přepravce by Vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu nepředali Vaše osobní údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto Vaše osobní údaje přepravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. 

Takto předané osobní údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém Vás může přepravce kontaktovat, e-mailovou adresu a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Spolupracující obchodní partner je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží. 

V případě poskytnutí Vašich osobních údajů spolupracujícím obchodním partnerům předáváme Vaše osobní údaje dle specifik objednávky např. následujícím spolupracujícím partnerům:

PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany-Jažlovice.

Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9.

Shoptet, a.s., IČ: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6

• Adyen N.V., IČ: 34259528, se sídlem v Nizozemsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam 

Nebude docházet k přenosu Vašich osobních údajů mimo území Evropské unie. 

V Praze [17.08.2022]  

 

Belmin s.r.o.