OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro prodej zboží (dekorace a bytových doplňků pro krásný domov) prostřednictvím internetového on-line obchodu eDekor provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.edekor.cz

Obchodní firma: Belmin s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Sídlo obchodní firmy: Na Kozačce 1103/5 Praha 120 00

IČ: 059 29 288

DIČ: CZ 059 29 288

Telefonní kontakt +420 777 601 436

E-mail: kontakt@edekor.cz

Bankovní spojení: 900461400/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

Plátce DPH: ano

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Belmin s.r.o.

IČ: 059 29 288 , DIČ: CZ 059 29 288, se sídlem Na Kozačce 1103/5 Praha 120 00, se vznikem oprávnění k podnikání 22.03.2017 (dále jen „Prodávající“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), upravují a blíže vymezují vzájemná práva a povinnosti a další související právní vztahy v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového on-line obchodu eDekor Prodávajícího (dále jen „Internetový obchod“) provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.edekor.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

Veškeré smluvní vztahy vznikající v souvislosti s koupí zboží na Internetovém obchodu Prodávajícího se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí, se právní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou subjekt, který není v postavení spotřebitele, řídí se právní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Kupující – spotřebitel), a kupující, který není spotřebitelem, tedy každá osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby, resp. uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Kupující – podnikatel“). Kupující – podnikatel bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto Obchodních podmínkách pro Kupujícího – podnikatele (Kupující – spotřebitel a Kupující – podnikatel společně také jako „Kupující“).

Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím (Prodávající a Kupující společně dále také jako „Smluvní strany“). Kupující má možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před odesláním své objednávky. Obsahuje-li Kupní smlouva úpravu práv a povinností Smluvních stran odlišnou od znění těchto Obchodních podmínek, má přednost znění Kupní smlouvy. 

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Pozdější změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

II. Nabídka zboží Internetového obchodu 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webovém rozhraní obchodu není návrhem na uzavření Kupní smlouvy. 

Prezentace zboží umístěná na webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (katalogové číslo – kód zboží), jeho fotografické vyobrazení a informaci o dostupnosti zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Tím není dotčeno právo Prodávajícího účtovat Kupujícímu případné dodatečné náklady na balení a manipulaci s objednávaným zbožím po předchozí dohodě s Kupujícím. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. 

Prodávající upozorňuje, že odstíny barev fotografického vyobrazení nabízeného zboží umístěného na webovém rozhraní obchodu se mohou lišit od skutečné barvy nabízeného zboží (např. v důsledku použité technologie fotografického přístroje, světelných podmínek nebo vlivem nastavení monitoru Kupujícího). Prodávající za tuto případnou nepřesnost nenese žádnou odpovědnost. Kupující – spotřebitel má právo v případě nespokojenosti s dodaným zbožím odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí takového zboží. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností ohledně nabízeného zboží může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím adresy elektronické pošty Prodávajícího kontakt@dekor.cz uvedené na webových stránkách, nebo telefonicky na telefonním čísle zákaznické podpory +420775995205 uvedené na webových stránkách. Zákaznická podpora je k dispozici každý všední den od 9.00 do 17.00.

 

III. Způsob objednání zboží, registrace Kupujícího 

V Internetovém obchodě mohou objednávat zboží jak registrovaní Kupující prostřednictvím registrace provedené na webové stránce, tak i Kupující bez registrace.

Na základě své registrace provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“) prostřednictvím elektronického nákupního košíku. Registrace Kupujícího může usnadnit nákup zboží v Internetovém obchodu. 

Webové rozhrání obchodu na webové stránce www.edekor.cz umožnuje provedení objednávky zboží z uživatelského účtu, nebo též bez registrace Kupujícího přímo z webového rozhraní obchodu prostřednictvím elektronického nákupního košíku. Prodávající dále umožňuje provedení objednávky zboží prostřednictvím elektronické pošty, a to odesláním objednávky Kupujícího elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Prodávajícího kontakt@dekor.cz uvedenou na webových stránkách (Objednávání zboží z uživatelského účtu, objednávání zboží bez registrace a objednávání zboží prostřednictvím elektronické pošty společně dále také jako „objednávka“). 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje o své osobě, zejména je povinen uvést své identifikační údaje, plnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno, případně fakturační adresu, liší-li se od poštovní adresy, na kterou má být objednávané zboží doručováno. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. 

Přístup k uživatelskému účtu Kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem, heslem a e-mailovou adresou (dále jen „přístupové údaje“). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě ztráty či zneužití přístupových údajů je Kupující povinen neprodleně informovat Prodávajícího tak, aby mohl přijmout veškerá nezbytná opatření. Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Kupujícího. 

Kupující je oprávněn zrušit svůj uživatelský účet. Může tak učinit kdykoli zasláním písemného sdělení na adresu elektronické pošty Prodávajícího kontakt@edekor.cz Prodávajícího nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího. 

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývajících z Kupní smlouvy, včetně Obchodních podmínek. 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Na našem e-shopu Edekor.cz a Heureka (ověřeno zákazníky) také poskytujeme přístup k hodnocení zboží. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele. Zákazník hodnotí zboží hvězdičkami 1 - 5 hvězdiček. Hodnocení zboží jak kladné tak záporné jsou viditelné na eshopu Edekor.cz a Heureka (ověřeno zákazníky). 

IV. Objednávka zboží 

Pro objednání zboží z webového rozhraní obchodu prostřednictvím elektronického nákupního košíku vyplní Kupující v Internetovém obchodě veškeré objednávkovým formulářem předepsané náležitosti (údaje). Objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu obsahuje zejména informace o: 

- objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ Kupující do nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“);

- způsobu úhrady ceny objednávaného zboží a doručování objednávaného zboží;

- nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží. 

Před zasláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby “. Před stiskem tlačítka musíte, ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito podmínkami a podmínkami pravidel zpracování a ochrany osobních údajů. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko.

Při objednávání zboží prostřednictvím elektronické pošty je Kupující povinen uvést název objednávaného zboží, katalogové číslo – kód zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu, množství objednávaného zboží, plnou poštovní adresu, na kterou má být objednávané zboží zasláno, případně fakturační adresu, liší-li se od poštovní adresy, na kterou má být objednávané zboží doručováno, své identifikační údaje a telefonické spojení. 

Podmínkou platnosti objednávky Kupujícího je správné a pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí, včetně adresy elektronické pošty Kupujícího, na kterou mu bude Prodávajícím zasláno potvrzení o obdržení objednávky, případně telefonického spojení. V případě, že Kupující uvede v objednávce chybné údaje, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Prodávajícímu,a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Prodávajícího kontakt@edekor.cz, případně telefonicky na lince zákaznické podpory. Kupující bere na vědomí, že požadavek na změnu objednávky nemusí být řádně zpracován, zejména s přihlédnutím k načasování požadavku na změnu objednávky. 

Odeslání objednávky zboží Kupujícím Prodávajícímu je pro Smluvní strany závazným návrhem Kupní smlouvy. Návrh Kupní smlouvy ve formě objednávky Kupujícího má platnost patnáct (15) dnů; tímto ustanovením není omezena možnost Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

Prodávající zpravidla neprodleně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, po obdržení objednávky toto obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“). Potvrzením Prodávajícího o obdržení objednávky nevzniká smluvní vztah mezi Smluvními stranami. 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, zboží velmi křehké povahy, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy vedle neplatné objednávky také v případě, kdy Kupující již opakovaně v Internetovém obchodě nakupoval a zboží si opakovaně nepřevzal a dále v případech, kdy je Prodávající v souladu s těmito Obchodními podmínkami oprávněn odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy. V případě, že tato situace nastane, Prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat Kupujícího. 

V. Uzavření kupní smlouvy 

Smluvní vztah mezi Smluvními stranami - Kupní smlouva vzniká až okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací) Prodávajícím Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Společně s potvrzením přijaté objednávky zašle Prodávající Kupujícímu výzvu k provedení platby (úhrady kupní ceny zboží a nákladů spojených s balením a doručením zboží) s uvedenou částkou k platbě a variabilním symbolem pro platbu. Uzavřenou Kupní smlouvu včetně dohodnuté kupní ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran. Kupující bere na vědomí, že neuhradí-li Kupující kupní cenu v patnácti (15) denní lhůtě splatnosti, pak objednávka zaniká a Kupní smlouva uzavřena není.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, může Prodávající zaslat Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. 

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího nebo Kupujícího, lze Kupní smlouvu uzavřít i v jiném pro Smluvní strany srozumitelném jazyce. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

VI. Cena zboží a platební podmínky 

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně cen uvedení jednotlivého zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a doručením zboží (poštovní a manipulační poplatky) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a manipulací objednávaného zboží. 

V případě, že se jedná o zboží velmi křehké povahy (zejména sklo, porcelán apod.), nebo zboží velkých rozměrů či hmotnosti, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu nadstandardní náklady ve výši spojené s balením a manipulací objednávaného zboží, které jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, nebo po předchozí domluvě s Kupujícím. 

Způsob úhrady kupní ceny zvolí při provádění objednávky Kupující. Cenu zboží může Kupující uhradit Prodávajícímu, pokud Prodávající v konkrétním případě nenabídne Kupujícímu další způsoby úhrady, následujícími způsoby: 

- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“) dle výzvy k provedení platby. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (variabilním symbolem pro platbu je zpravidla číslo vystavené objednávky),zasílané Kupujícímu Prodávajícím společně s potvrzením přijetí objednávky.

- bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce,

- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay. Při platbě prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele platebních služeb. Tato platební metoda je zdarma. Pro ověření držitele karty u jeho vydavatelské banky přímo během transakce, využíváme bezpečnostní protokol 3D Secure podporovaný karetními asociacemi. Splňuje přísnou certifikaci PCI DSS. Veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a eDekor.cz jako obchodník k nim nemá přístup, ani je nikde neukládá.

- v hotovosti na dobírku při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce,

- v hotovosti v provozovně eDekor Prodávajícího na adrese: Homolská 161, 398 52 Nadějkov,

- v hotovosti kurýrovi eDekor při osobním převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce. 

V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je kupní cena splatná ke dni uzavření Kupní smlouvy. V ostatních případech, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. 

Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o úhradu zálohy na zboží až do výše kupní ceny objednávky, a to zejména pro objednávky zboží, které bylo upraveno na základě požadavku Kupujícího. 

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije. 

Prodávající poskytuje Kupujícímu množstevní slevu ve výši 10% z kupní ceny na objednávané zboží v počtu 5 a více kusů stejného zboží, která se automaticky započte v objednávce zboží. Případné další slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

Je-li to v Obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, nebo jej odešle společně se zbožím.

 

VII. Dodací podmínky 

Dostupnost zboží a běžná doba odeslání zboží je vždy uvedena u konkrétního zboží ve webovém rozhraní obchodu. Doba odeslání zboží se počítá od potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Doba dodání zboží se pohybuje zpravidla mezi třemi (3) až sedmi (7) pracovními dny, nejpozději čtrnáct (14) pracovních dnů. Doba dodání zboží se může lišit v závislosti na dostupnosti zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu. 

Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno ve webovém rozhraní obchodu (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabízeným zbožím, ve webovém rozhraní obchodu, pouze se může lišit název zboží. 

Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí Kupující sám v objednávkovém formuláři. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

Dodání zboží Prodávající poskytuje následujícími způsoby:

 

OSOBNÍ ODBĚR

Osobní převzetí zboží v provozovně Prodávajícího na adrese Homolská 161, 398 52 Nadějkov, bez ohledu na způsob platby, není Prodávajícím účtováno, resp. zpoplatněno. 

PŘEPRAVNÍ SLUŽBA PPL

Cena dopravy prostřednictvím PPL činí 119,- Kč včetně DPH.

Cena dopravy prostřednictvím výdejního místa PPL činí 79,- Kč včetně DPH.

Při platbě na dobírku Prodávající účtuje příplatek 30,- Kč.

Zdarma v případě dopravy objednávky zboží v hodnotě nad 2.000,- Kč v ČR.

Cena dopravy prostřednictvím PPL na Slovensko činí 215,- Kč včetně DPH.

Při platbě na dobírku Prodávající účtuje příplatek 65,- Kč.

 

ZÁSILKOVNA

Cena dopravy prostřednictvím činí 84,- Kč včetně DPH.

Při platbě na dobírku Prodávající účtuje příplatek 30,- Kč.

 

eDEKOR KURÝR

Cena dopravy prostřednictvím eDekor kurýra činí 155,- Kč včetně DPH.

Zdarma v případě dopravy objednávky zboží v hodnotě nad 2.000,- Kč v České republice. 

V případě zaslání zboží do zemí mimo Českou republiku jiným způsobem než prostřednictvím přepravní služby PPL, bude řešeno individuálně a Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat po Kupujícím úhradu zboží i nákladů na doručení (poštovného) předem. 

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. 

V případě, že při doručení zásilky od přepravní společnosti je tato zásilka viditelně porušena, nebo vykazuje známky poškození, nás neprodleně kontaktujte telefonicky +420 775 995 205 nebo +420 777 601 436, nebo e-mailem kontakt@edekor.cz

Pokud zjistíte, že zásilka, která nevykazovala povrchové známky poškození obsahuje poškozené zboží uvnitř, tak je nutné pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží ještě v obalovém materiálu a podat písemnou reklamaci na e-mail kontakt@edekor.cz a to neprodleně, nejpozději do 3. dne od převzetí zásilky.

Po uplynutí lhůty 72 hod (3 dny) od převzetí zásilky je doručení považováno za kompletní a bezvadné a na reklamace poškození zboží z důvodu přepravy již nebude brán zřetel.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované Prodávajícím), nese ke své tíži vzniklé náklady s vyřízením objednávky doručením tohoto zboží (především náklady na dopravu, skladné apod.). 

Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží, je Prodávající oprávněn poté, co Kupujícího opakovaně elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce zboží dle předchozího odstavce. 

Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem 

Kupující – spotřebitel je dle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku oprávněn bez uvedení důvodu od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující - spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání zboží v rámci několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující - spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty Prodávajícího kontakt@edekor.cz. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující - spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž je dostupný na webovém rozhraní obchodu. 

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím - spotřebitelem Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od Kupní smlouvy, nese Kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud toto již není možné (např. pokud zboží bylo zničeno), je Kupující - spotřebitel povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co nemůže být vydáno. 

V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující - spotřebitel povinen vrátit zboží v původním obalu nebo v obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, čisté, v úplném a nepoškozeném stavu a včetně veškerých etiket od výrobce a veškerého příslušenství, které bylo Kupujícímu - spotřebiteli dodáno spolu se zbožím. 

Je-li vrácené zboží poškozeno nebo opotřebováno porušením povinností Kupujícího - spotřebitele, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu - spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej proti nároku Kupujícího – spotřebitele na vracení kupní ceny za zboží. 

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího - spotřebitele přijal, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím - spotřebitelem již při vrácení zboží Kupujícím – spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Kupující - spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu - spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu v pořádku odeslal. 

Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek, nese Kupující - spotřebitel náklady na vrácení zboží zpět k Prodávajícímu a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží. 

Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy, pokud na jejím základě dodávané zboží Kupujícímu - spotřebiteli bylo podle jeho přání nebo pro jeho osobu upraveno, nebo které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a které Kupující - spotřebitel vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu - spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující - spotřebitel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

IX. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím - podnikatelem 

Pro Kupujícího – podnikatele se řídí odstoupení od Kupní smlouvy ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. 

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu - podnikateli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – podnikatel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

X. Odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím 

V případech, kdy má Kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím - spotřebitelem. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím - spotřebitelem. 

Prodávající má právo od Kupní smlouvy kdykoliv odstoupit v případě, že po uzavření Kupní smlouvy dojde z objektivního důvodu k nemožnosti dodání zboží, a tedy nemožnosti řádného plnění Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny, nebo ke změně ceny dodávaného zboží ze strany dodavatele, vyhrazuje si Prodávající právo objednávku po vzájemné dohodě s Kupujícím modifikovat, nebo od Kupní smlouvy odstoupit. 

Prodávající má dále možnost od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit v případě v případě nedostupnosti zboží, zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je pro tento typ zboží cena obvyklá) a v případě porušení povinnosti Kupujícího odebrat po předchozím upozornění objednané zboží a zaplatit kupní cenu. 

Za zjevnou chybu v ceně zboží je dále považováno například mylné uvedení o jednu cifru nižší kupní ceny zboží (tzn. při zadávání ceny zboží dojde k „výpadku“ jedné číslice), zjevně nízká kupní cena zboží (tzn. cena zboží např. o 50% nižší, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či jinou slevovou akci Prodávajícího), a jiná zjevná chyba v psaní, zjevná chyba v popisu zboží, vyobrazení zboží apod., nebo v případě mylné chyby v informaci podané pracovníkem Prodávajícího. V takovém případě Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

Odstoupí-li Prodávající od smlouvy z důvodu porušení povinnost Kupujícího odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, má Prodávající vůči Kupujícímu, aniž by byly omezeny jiné jeho nároky, právo na zaplacení nákladů spojených s vyřízením objednávky, jakož i s převzetím, vybalením a opětovným uložením vráceného zboží. Náhrada těchto nákladů je splatná do deseti dnů od odeslání výzvy Prodávajícího na adresu elektronické pošty Kupujícího. 

V případě, že Kupující již zboží uhradil, vrátí mu Prodávající zaplacené finanční prostředky v plné výši bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 

XI. Práva z vadného plnění 

Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li uvedeno jinak. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží ze strany Kupujícího. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední části zboží. 

Kupující je povinen v souladu s ustanovením § 2104 Občanského zákoníku podle možností prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a seznámit se s návodem k použití či s návodem na obsluhu a případné se záručními podmínkami. 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: 

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu zboží sám způsobil. 

Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v případech, kdy vada byla na věci v době převzetí zboží Kupujícím a pro takovou vadu byla sjednána nižší kupní cena, opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, zjevné vady, u které platí, že Kupující takové zboží i s vadou schválil a převzal, vady způsobené Kupujícím, vady vzniklé porušením povinnosti Kupujícího (tj. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením) a v případech, kdy Kupující zboží reklamoval po uplynutí lhůty k uplatnění vad. 

Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat. V případě, že bude zboží vyměněno či opraveno, u nového zboží, resp. vyměněného či opraveného zboží, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

 

XII. Postup při uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím – spotřebitelem (reklamace) 

Nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může Kupující – spotřebitel v rámci uplatnění práv z vadného plnění (dále také jako „reklamace“) požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. 

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. 

Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující – spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující – spotřebitel u Prodávajícího, a to konkrétně zejména písemně na adrese provozovny Prodávajícího, telefonicky na čísle +420 775 995 205, elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Prodávajícího kontakt@edekor.cz, či osobně po předchozí domluvě s Prodávajícím na adrese provozovny Prodávajícího, nebo na adrese Homolská 161, 398 52 Nadějkov. Za okamžik uplatnění reklamace se nepovažuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího – spotřebitele reklamované zboží bez provedeného oznámení o uplatnění práv z vadného plnění shora uvedeným způsobem. 

Spolu s reklamovaným zbožím je Kupující – spotřebitel při uplatnění reklamace povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, kontaktní e-mail a telefonní číslo, číslo objednávky nebo faktury, datum reklamace, obsah a řádné zdůvodnění reklamace včetně popisu vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Dále je Kupující – spotřebitel spolu s reklamovaným zbožím povinen předložit kopii dokladu o koupi zboží a uvést bankovní spojení pro vrácení kupní ceny. Provedenou volbu způsobu vyřízení reklamace nemůže Kupující – spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, nebo kdy zvolený způsob vyřízení reklamace není možné uskutečnit. Nezvolí-li Kupující – spotřebitel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy. 

Kupující – spotřebitel je povinen doručit reklamované zboží Prodávajícímu kompletní a řádně zabalené za účelem zamezení jeho poškození při přepravě. Nebezpečí škody na zboží nese až do jeho doručení Prodávajícímu Kupující – spotřebitel. 

Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím – spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Sjednání delší lhůty je Prodávající oprávněn požadovat v odůvodněných případech. Po uplynutí této lhůty má Kupující – spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy. 

Prodávající potvrdí písemnou formou na elektronickou adresu Kupujícího – spotřebitele uvedenou v objednávce, kdy Kupující – spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující – spotřebitel požaduje. Na stejnou elektronickou adresu pak Prodávající Kupujícího – spotřebitele informuje také o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Kupující – spotřebitel se zavazuje v případě reklamace poskytnout Prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost. V případě, že Kupující – spotřebitel nedodá požadované podklady nebo neposkytne Prodávajícímu součinnost, nebude Prodávající schopen reklamaci vyřídit. Po dobu prodlení Kupujícího – spotřebitele s dodáním chybějících podkladů a poskytnutím součinnosti neběží Prodávajícímu lhůta pro vyřízení reklamace. 

Kupujícímu, kterému svědčí právo na nápravu odstranitelné vady podle ustanovení § 1923 Občanského zákoníku, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

 

XIII. Postup při uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím – podnikatelem (reklamace) 

Pro Kupujícího – podnikatele se postup při uplatnění práv z vadného plnění řídí zákonnou úpravou práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku. 

Práva z vadného plnění zboží uplatňuje Kupující – podnikatel na své vlastní náklady i riziko u Prodávajícího, a to adrese Homolská 161, 398 52 Nadějkov. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu případně v jiném vyhovujícím přepravním obalu, protože Prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Spolu s reklamovaným zbožím je Kupující – podnikatel při uplatnění reklamace povinen uvést identifikační údaje, adresu, kontaktní e-mail a telefonní číslo, číslo objednávky nebo faktury, datum reklamace, obsah a řádné zdůvodnění reklamace včetně popisu vady. Ke každé položce je Kupující – podnikatel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího a datum koupě. 

Prodávající potvrdí písemnou formou Kupujícímu – podnikateli, kdy Kupující – podnikatel právo z vadného plnění uplatnil a co je obsahem reklamace. Jakmile bude reklamace vyřízena, zašle Prodávající Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. 

Kupující – podnikatel se zavazuje v případě reklamace poskytnout Prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost. V případě, že Kupující – podnikatel nedodá požadované podklady nebo neposkytne Prodávajícímu součinnost, nebude Prodávající schopen reklamaci vyřídit. 

Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, balné, dopravu) nese Kupující – podnikatel sám. 

 

XIV. Další práva a povinnosti Smluvních stran 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží. 

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. 

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Veškerý obsah, fotografie, materiály či produkty publikované na internetových stránkách www.edekor.cz, včetně jejich názvu, označení či vyobrazení, a včetně názvu a označení či vyobrazení jejich výrobců a včetně veškerých informací o nich, jsou nebo mohou být chráněny autorským právem či jinými právy duševního vlastnictví dotčených osob. Obsah webových stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit ani jinak s ním nakládat bez souhlasu Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží nabízeného v Internetovém obchodě Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních a firemních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní obchodu Kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

 

XV. Stížnosti Kupujícího – spotřebitele 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy kontakt@edekor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího - spotřebitele zašle Prodávající na adresu elektronické pošty Kupujícího - spotřebitele. 

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká Obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 

Česká Obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz

 Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Kupujícího - spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující jakožto spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká Obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

XVI. Zpracovávání a Ochrana osobních údajů 

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu fyzické osobě ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - eDekor,  které tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

 

XVII. Zasílání obchodních sděleních a ukládání cookies 

Kupující dobrovolně souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním Obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání Obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek. 

Kupující dobrovolně souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač či jiné zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač, či jiné zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XVIII. Doručování 

Oznámení týkající se vztahů Smluvních stran, zejména týkající se odstoupení od uzavřené Kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, tj. v případě oznámení odstoupení od uzavřené Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem, které je možné učinit prostřednictvím adresy elektronické pošty Prodávajícího kontakt@edekor.cz, popřípadě využitím vzorového formuláře poskytovaného Prodávajícím, jenž je dostupný na webovém rozhraní obchodu. 

Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé Smluvní strany a považují se za doručená a účinná okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

 

XIX. Závěrečná ustanovení 

Ustanovení těchto Obchodních podmínek směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto Obchodních podmínek se nevztahují na kupující, kteří do smluvního vztahu s Prodávajícím vstupují jako podnikatelé. 

V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek ukáže jako neplatné, nebo nevykonatelné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. 

Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná. 

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující - spotřebitel, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 21.12.2022. Tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu ruší a nahrazují veškeré předchozí Obchodní podmínky Prodávajícího. Poslední aktualizace byla provedena ke dni 21.12.2022. 

Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Homolská 161, 398 52 Nadějkov 

V Praze dne 21.12.2022

Belmin s.r.o.